Programmaverantwoording

Mobiliteit

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste activiteiten beschreven die hebben bijgedragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland.

Programma Mobiliteit en Ruimte
De 'Mobiliteitsvisie Flevoland' heeft het jaar 2030 als horizon. Innovatieve verkeersoplossingen en duurzaamheid zijn belangrijke thema's. De snelle ontwikkelingen in onze samenleving vragen ook bij verkeer om een flexibele planvorming, maar wel met duidelijke uitgangspunten en doelen. Dit biedt ruimte om in de programmering in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en kansen. De opgaven zijn in het 'Programma Mobiliteit en Ruimte 2018' uitgewerkt. Daarnaast is een nieuw 'Ontwerp Programma Mobiliteit en Ruimte' opgesteld en ter inzage gelegd.

Waar het gaat om onze provinciale infrastructuur hebben we (de voorbereiding van) een aantal (grote) infrastructuurprojecten uitgevoerd, waarbij we invulling hebben gegeven aan de ambities uit het collegeakkoord. Ondanks corona, is het mogelijk gebleken om veel van onze plannen volgens planning uit te voeren. We hebben verkenningen uitgevoerd zowel naar de verbetering van de ontsluiting van Urk als naar de mogelijkheden voor realisatie van de Laan van Nieuwland. We hebben een onderzoek gedaan naar knelpunten tot 2030 op kruispunten van de ringen van Almere en we zijn in overleg getreden met gebiedspartners om een plan op te stellen voor het verbeteren van het (snel)fietspadennet. Ten aanzien van de geplande netwerkstudie naar onder andere de snelwegaansluitingen rondom Lelystad is besloten deze uit te stellen naar 2022. We hebben investeringsprojecten uitgevoerd van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport' (p-MIRT jaarschijf 2021) en de 'Maatregelenlijst 2021-2025', waarbij flinke vorderingen zijn gemaakt met onder andere de reconstructies van de N307, de Hogering, de reconstructie van de Gooiseweg x Knardijk en het groot onderhoud van Bruggen en Sluizen. De aansluiting van de Anthony Fokkerweg op de A6 is afgerond. Het geluidreducerend asfalt bij een gedeelte van de Tussenring is aangebracht. We hebben de bestaande (vaar)wegen en fietspaden kwalitatief op peil gehouden.

Innovatie openbaar vervoer
Met de lopende aanbesteding van het openbaar vervoer (OV) voor concessie IJssel-Vecht voor de periode vanaf december 2023, de OV-visie die PS in 2015 hebben vastgesteld en die is vertaald naar het 'Regionaal OV Toekomstbeeld', ligt er een goede basis voor de bereikbaarheid met het OV binnen de financiële kaders. Er zijn gesprekken gestart met gemeente Dronten en relevante stakeholders om te zoeken naar een mobiliteitsoplossing die beter past bij de lokale vervoervraag en een effectievere inzet van de subsidie oplevert. Ook werken we aan plannen voor de verbetering van de verbindingen met omliggende regio's bijvoorbeeld door te participeren in een studie over de Gooilijn en onze inbreng te leveren voor het 'Deltaplan Noord Nederland'.

Openbaar vervoer
De coronapandemie heeft in 2021 weer een flinke invloed gehad op het gebruik van het openbaar vervoer. Hoopten we in de zomer van 2021 weer op herstel van reizigersaantallen en reizigersopbrengsten, de beperkende maatregelen in het najaar uitmondend in een lock-down hebben dit voorzichtige herstel grotendeels weer teniet gedaan. Dankzij de Beschikbaarheidsvergoeding van de Rijksoverheid kan het openbaar vervoer-aanbod in stand blijven en zijn de versoberingsmaatregelen uit het Transitieplan niet allemaal nodig. Het is nog onzeker of en hoe er vanaf september 2022 nog sprake zal zijn van een rijksbijdrage.
Vanaf september 2021 is provincie Flevoland zelf de opdrachtgever voor de concessie Lelystad, de delegatie aan de gemeente Lelystad is beëindigd. Met de vervoerder zijn afspraken gemaakt over een verlenging van de concessie tot december 2023. Concessie Lelystad gaat dan onderdeel uitmaken van de concessie IJssel-Vecht 2023-2035. De aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht 2023-2025 is in volle gang. Drie vervoerders hebben ingeschreven op deze concessie. In april 2022 beslissen GS van de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel welke vervoerder de concessie mag gaan uitvoeren.

Duurzame Mobiliteit
In de Klimaatwet en het Klimaatakkoord zijn en worden ambitieuze doelen gesteld voor het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ten opzichte van 1990 betreft dit een reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050. Het belangrijkste deel van de maatregelen uit het Klimaatakkoord moet worden gerealiseerd op nationaal en Europees niveau. Daarop aansluitend wordt ook regionaal en lokaal inzet gevraagd om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Om de regionale uitvoering van het Klimaatakkoord vorm te geven, is met het Rijk afgesproken per regio 'Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s)' op te zetten. Het regionaal mobiliteitsprogramma is voor zover het Flevoland betreft verwerkt in het ontwerp van het nieuwe 'Programma Mobiliteit en Ruimte'. Hiermee blijft het 'Programma Mobiliteit en Ruimte' het integrale kader.
We hebben voortgebouwd op de activiteiten die al liepen en eerder vastgesteld beleid, zoals deelname aan het programma 'MRA-Elektrisch', de visie duurzaam goederenvervoer, eisen aan de verduurzaming van het busmaterieel bij de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht en de aanbesteding van de regiotaxi en diverse activiteiten op het gebied van smart mobility, verduurzaming eigen infrastructuur en eigen mobiliteit. Voor het wegwerken van ontbrekende schakels in het (snel)fietspadennetwerk is samen met gemeenten, natuurorganisaties en de Fietsersbond een 'Fietspadenplan' opgesteld met daarin opgenomen het Kernnetwerk Fiets Flevoland en de aanpak van de fietsknelpunten. Vanaf 2022 wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 'Fietspadenplan' voor de komende jaren. Reeds gestart is de verkenning van de snelfietsroute Almere-Lelystad in 2021. De afronding van deze verkenning volgt eerste halfjaar 2022.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Provincie Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven.

Effect van ons beleid

De bereikbaarheid van provincie Flevoland (ook via openbaar vervoer) is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 64.506
Gerealiseerd € 59.552
Afwijking € 4.954
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27