Programmaverantwoording

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die bijdragen aan de promotie van de culturele en toeristische-recreatieve sectoren en voorzieningen.

Verhaal van Flevoland
In de 'Omgevingsvisie FlevolandStraks' hebben PS beschreven hoe belangrijk het is om het 'Verhaal van Flevoland' beter en gezamenlijk uit te dragen. Het 'Verhaal van Flevoland' verdient het met verve te worden verteld, zodat de eigenheid en culturele identiteit van Flevoland duidelijk wordt. Meer aandacht voor Het 'Verhaal van Flevoland' helpt de Flevolandse inwoners het zich verder eigen maken en trots uit te dragen. Dit heeft op zijn beurt weer invloed op beeldvorming over Flevoland buiten Flevoland. Het gedachtegoed van het verhaal van Flevoland wordt zichtbaar gemaakt in kunst, cultuur, erfgoed, natuurbeleving, recreatie en toerisme, zoals in dit programmaonderdeel verder uitgewerkt wordt. Daarnaast speelt landschappelijke kwaliteit ook een belangrijke rol bij het 'Verhaal van Flevoland'.

Recreatie en vrijetijdssector
De vrijetijdssector in ons land is de afgelopen jaren gegroeid en dat biedt kansen voor Flevoland om in mee te groeien. De provincie faciliteert bij publiekstrekkers en grootschalige evenementen met als doel recreanten en toeristen vaker te laten komen, langer te laten verblijven en meer te laten besteden, waarbij we gebruik maken van de ruimtelijke kwaliteiten van Flevoland. Met het Beleidsplan Toerisme en Recreatie Flevoland is ingezet op betere benutting van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland. We hebben het Verhaal van Flevoland uitgedragen, zowel in promotie als in ons vrijetijdsaanbod en we laten het een onderdeel zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten en verschillende routes. Via Visit Flevoland hebben we bijgedragen aan een verbeterde bekendheid in binnen- en buitenland van Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming. Samen met onze partners versterken we zo de profilering van de Flevolandse vrijetijdssector.
De vrijetijdseconomie is bijzonder hard geraakt door de beperkende voorwaarden in het kader van het coronavirus. Er is sprake van omzetverlies door de sluitingsmaatregelen met name bij de contactrijke activiteiten die plaatsvinden zowel in verblijf als vermaak.

Cultuur en erfgoed
Cultuur en erfgoed hebben een grote maatschappelijke betekenis en zorgen voor verbinding in de samenleving. We hebben als provincie een bijdrage geleverd in het samenspel met andere overheden om gezamenlijk zorg te dragen voor een breed en divers cultureel klimaat. In lijn met de vorige beleidsperiode zijn we in het eerste jaar van de 'Cultuurnota 2021-2024' blijven inzetten op (aandacht voor) het ontstaan, groeien en verrijken van de Flevolandse identiteit en het versterken van de Flevolandse culturele infrastructuur; 'Het Verhaal van Flevoland' is daarbij gebruikt als onderlegger. In het kader van de opgave 'Krachtige Samenleving' is het onderwerp 'Laaggeletterdheid' opgepakt.
De cultuursector is ook in 2021 hard geraakt door de coronamaatregelen. De samenwerking met andere overheden om de gevolgen voor de culturele infrastructuur in Flevoland zoveel mogelijk te beperken, hebben we daarom voortgezet. De provincie heeft in dat verband de coronaregelingen 2020 ook in 2021 beschikbaar gesteld. Met het 'Erfgoedprogramma' hebben we net als in 2020 verder gebouwd aan het erfgoed van Flevoland: aan het beschermen en verrijken en bovenal het uitdragen van en inzetten van erfgoed als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.

Krachtige Flevolandse samenleving
Het afgelopen jaar zijn mooie stappen gezet binnen de opgave 'Krachtige Samenleving' als onderdeel van de 'Uitwerkingsagenda 2020 – 2025 Omgevingsvisie Flevoland Straks’. Het netwerk en de activiteiten voor een positief gezond Flevoland (WEL in Flevoland), uitgevoerd door Flever en de GGD, zijn ondanks corona gecontinueerd. In het voorjaar hebben de Staten extra middelen beschikbaar gesteld voor de regionale Zorgtafel Flevoland, waarmee de provincie samen met Zilveren Kruis zorgt voor de facilitering van de Zorgtafel en projecten of nieuwe initiatieven ondersteunt. In samenwerking met Flever en team economie is gewerkt aan het opstellen van de 'Human Capital Agenda Zorg & Welzijn'. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg is dit een belangrijke stap en we zijn blij dat meer dan 30 organisaties deze agenda eind 2021 ondertekend hebben. De nieuwe regeling Leefbaar Platteland is opengesteld en de eerste aanvragen zijn in behandeling genomen. Ook is meegedacht met de woonagenda – thema 'langer thuis wonen met zorg' - en is in het najaar, een paar maanden vertraagd door corona, de regionale aanpak Eenzaamheid van start gegaan.

Sport
We zien de maatschappelijke waarde van sport in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Via Sportservice Flevoland hebben we uitvoering gegeven aan het Flevolandse sportbeleid, gericht op talentontwikkeling, sportevenementen en aangepast sporten. Ook creëren we mogelijkheden voor actieve buitensportbeoefening. Zo dragen we bij aan een sportieve, gezonde leefstijl. Het Nationaal Preventieakkoord en het Nationaal Sportakkoord bieden mogelijkheden voor een coördinerende rol van de provincie.
De volle linie van sport- en beweegsector is vanaf 2020 grotendeels stil gevallen door de coronacrisis. Onder andere trainingen, competities, sportevenementen, sportscholen, zwemlessen, talentprogramma’s, bewegingsonderwijs; slechts de jeugd kon nog beperkt bewegen in georganiseerd verband. In december 2020 is aan Sportservice Flevoland opdracht gegeven tot uitvoering van een ondersteuningspakket Sport & Corona Flevoland met de looptijd van 2 jaar. Dit eenmalige steunpakket is gericht op activiteitsniveau van sportaanbieders en organisaties van (lokale) sportmanifestaties en/of sportevenementen in Flevoland. Door de overweldigende vraag naar ondersteuning hebben PS via de Zomernota 2021 het steunpakket eenmalig aangevuld.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

In provincie Flevoland is het goed wonen, werken en recreëren met een versterkte Flevolandse identiteit en een verbeterd imago.

Effect van ons beleid

De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 12.828
Gerealiseerd € 10.604
Afwijking € 2.224
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27