Bijlagen

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (artikel 28 lid c) dient in de jaarstukken een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma te worden opgenomen. In de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV is het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten nader uiteengezet. Bij het opstellen van het onderstaande overzicht van de incidentele baten en lasten per programma is deze notitie gevolgd. In lijn met de verschillenanalyse in onderdeel II Programmaverantwoording zijn alle incidentele baten en lasten groter dan € 0,1 mln. van een verklaring voorzien.

Programma / post

Bedrag

Bate / last

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

FVA Smart Bridges - Floriade

0

bate / last

Toelichting:

Het programma ‘FVA Smart Bridges - Floriade’ betreft een provinciaal programma (ontwikkeling tweetal innovatieve bruggen), waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld. De last wordt volledig gedekt door de (ontvangen) bate.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

6

bate

Subtotaal:

6

bate

2 Landbouw, visserij en natuur

Bodem

103

last

Toelichting:

Voor de opgave 'Bodem' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Nadere Regel Floriade

0

bate / last

Toelichting:

Het programma ‘Nadere regel Floriade’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld. De last wordt volledig gedekt door de (ontvangen) bate.

Floriade programmering

0

bate / last

Toelichting:

Het programma 'Floriade' betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld. De last wordt volledig gedekt door de (ontvangen) bate.

Landbouw Meerdere Smaken

1.154

last

Toelichting:

Voor het actieplan ‘Landbouw Meerdere Smaken’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Procesgelden Nieuwe Natuur

143

last

Toelichting:

Procesgelden betreffen incidentele lasten, welke worden gedekt uit een reserve.

Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

682

last

Toelichting:

Voor de projecten ‘Nieuwe Natuur’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Gronden OVW Nieuwe Natuur

213

last

Toelichting:

De verkoop van gronden Oostvaarderswold betreffen tijdelijke baten (gesaldeerd met de lasten).

Actieplan biodiversiteit

181

last

Toelichting:

Het ‘Actieplan biodiversiteit’ betreft een provinciale opgave, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld. Het 'Actieplan biodiversiteit' is in 2021 door PS vastgesteld inclusief budget voor 2022 en 2023.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

1.006

last

Toelichting:

De opgave ‘Gebiedsgerichte aanpak stikstof’ betreft een provinciale opgave, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld. In april 2020 is de gebiedsgerichte aanpak van start gegaan.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

183

last

Subtotaal:

3.665

last

3 Economie

TB PB West Regio

215

bate

Toelichting:

Betreft een incidentele bijdrage in 2021.

OP West 2014-2020

100

last

Toelichting:

Het programma ‘OP PB West 2014-2020’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld. De uitvoering van de projecten loopt tot en met 2023.

Financiering & support

110

last

Toelichting:

Voor de programmalijn ‘Financiering & Support’ van het 'Economisch programma' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld. Deze lasten worden gedekt uit een reserve.

Afwikkelingsverschillen

238

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt

229

last

Toelichting:

Voor de programmalijn ‘Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt’ van het 'Economisch programma' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld. Deze lasten worden gedekt uit een reserve.

Internationalisering

113

last

Toelichting:

Voor de programmalijn ‘Internationalisering’ van het 'Economisch programma' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld. Deze lasten worden gedekt uit een reserve.

Ruimtelijk-economisch beleid

101

last

Toelichting:

Voor de programmalijn 'Ruimtelijk-economisch beleid' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld. Deze lasten worden gedekt uit een reserve

Noordelijk Flevoland

558

last

Toelichting:

Voor de gebiedsopgave ‘Noordelijk Flevoland’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Servicehaven Noordelijk Flevoland

158

last

Toelichting:

Voor de gebiedsopgave ‘Servicehaven Noordelijk Flevoland’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Procesgeld MITC

157

last

Toelichting:

De procesgelden MITC betreffen incidentele provinciale lasten, welke worden gedekte uit de reserve.

Programma Regio Deal NF

1.508

last

Toelichting:

Het programma ‘Regio Deal NF’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Procesgeld Regiodeal NF

130

last

Toelichting:

Procesgelden betreffen incidentele provinciale lasten, welke worden gedekt uit de reserve.

Procesgeld overige gebiedsprogramma's

295

last

Toelichting:

Procesgelden betreffen incidentele provinciale lasten, welke worden gedekt uit de reserve.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

228

last

Subtotaal:

3.234

last

4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtige Samenleving

Programma 'Krachtige samenleving'

602

 last

Toelichting:

Voor het programma 'Krachtige samenleving' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

16

bate

Subtotaal:

586

last

5 Energie, duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en energie

0

bate / last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Duurzaamheid en energie’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Opgave 'Duurzame energie'

985

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Duurzame energie’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Verduurzamen maatschap. Vastgoed

0

bate / last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Verduurzamen maatschap. vastgoed’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Regionale Energie Strategieën

50

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Regionale Energie Strategieën’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Circulaire economie - beleid

586

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Circulaire economie’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

37

bate

Subtotaal:

1.584

last

6 Mobiliteit

Afwikkelingsverschillen

1.428

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Smart Mobility

424

last

Toelichting:

Voor de opgave 'Smart Mobility' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Subtotaal:

1.004

bate

7 Vernieuwend bestuur

Algemene reserve

1.016

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Meerjaren aanpak bedrijfsvoering

486

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Brede Bestemmingsreserve

3.789

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

711 Zuiderzeelijngelden

571

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Procesgelden gebiedsontwikkeling

6

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

741 Nieuwe Natuur

6.667

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Doorgeschoven activiteiten

1.823

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Monumentenzorg

146

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel

Regiodeal Noordelijk Flevoland

1.508

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

431 Krachtige Samenleving

252

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

p-MJP/POP

62

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Cofinanciering EU-projecten 14-20

814

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Almere 2.0

2.271

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Milieu, duurzaamheid en energie

1.174

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Bodem

396

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Sportaccommodaties c.a

77

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Kunst

2.143

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Flevoland Natuurinclusief

2.650

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Vrijval voorziening

1.010

bate

Toelichting:

Betreft de vrijval van de voorziening 'Garantstelling personeel NLE'.

Afwikkelingsverschillen

203

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

3

last

Subtotaal:

15.275

bate

Totaal per saldo (-=bate / +=last):

7.219

bate

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27