Bijlagen

1. Toelichting reserves en voorzieningen

1. Toelichting reserves en voorzieningen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid wordt uiteengezet. In november 2019 is de nota 'Reserves & Voorzieningen 2020-2023' vastgesteld. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het saldo van de reserve beschikbaar is voor de benoemde bestedingsdoelen. Voor een deel zijn de hierin opgenomen middelen reeds geoormerkt voor specifieke activiteiten. In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailoverzicht van het verloop in 2021 weergegeven, inclusief eventuele resterende oormerken.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)

De 'Algemene reserve' is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking beschikbaar is.

De gewenste omvang van de 'Algemene reserve' wordt bepaald door de beleidsuitgangspunten in de nota 'Risicomanagementbeleid 2021', waarbij het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen een rol spelen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' in begroting en jaarstukken toegelicht.

Voor de 'Algemene reserve' is daarnaast een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is. Hieraan wordt ultimo 2021 voldaan.

De 'Algemene reserve' wordt gevoed uit rekeningoverschotten waaraan geen bestemming is gegeven en incidentele meevallers.

Voor de 'Algemene reserve' bestaat geen bestedingsplan, waardoor de 'Algemene reserve' in beginsel volledig als ‘vrije’ ruimte kan worden beschouwd voor de weerstandscapaciteit, een en ander behoudens eventuele aangebrachte oormerken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Storting voorfinanciering aankoop vastgoed NLE (t/m 2023)

356

Vaststelling fractievergoedingen 2020

166

Risicoafdekking uitbreiding aandelen Groeifonds '21

688

Risicoafdekking obligatielening Alliander 2021

21

1.231

Af

Resultaatbestemming 2020

-2.247

Resterende oormerken per 31-12-2021

Autoleasemaatschappijen

8.400

Totaal oormerken

8.400

Egalisatiereserve Personeel (NR: B003)

Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor verplichtingen mogen worden aangegaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen;
 • tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden);
 • personele knelpunten;
 • vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden);
 • complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten;
 • organisatieontwikkeling;
 • kosten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering;
 • kosten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor medewerkerontwikkeling (inclusief POB), management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost 'Versterking organisatie' bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

900

Risicoafdekking toekomstige WW-lasten door tijdelijke aanstellingen

180

Restant budget 'Vitaliteit'

14

Restant budget 'Duurzame inzetbaarheid'

137

Restant budget 'POB'

226

Restant budget 'medewerkerontwikkeling'

33

Restant budget 'MD traject'

29

Restant budget 'Participatiewet'

-106

1.413

Af

Salarissen voor tijdelijk bovenformatieven

-1.490

Vrijval WW-lasten

-73

-1.562

Bestemmingsreserve Monumentenzorg (NR: B008)

De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie van rijksmonumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.
Tevens worden niet bestede middelen in enig jaar voor toevalsvondsten geoormerkt toegevoegd aan de reserve conform de nota 'Erfgoedprogramma'.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting

285

Toevalsvondsten

38

323

Af

Onttrekking restauratie Waterloopbos

-177

Resterende oormerken per 31-12-2021

Toevalsvondsten

78

Totaal oormerken

78

Brede Bestemmingsreserve (NR: B009)

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie en niet passen bij het karakter van andere reserves.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multiplier-effect mag worden verwacht.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting begroting

1.753

Negatief eigen vermogen DE-on 2022

39

Saldo Najaarsnota 2020

1.436

Saldo Zomernota 2021

564

Amendement Batavialand Zomernota 2021 (huurderving)

520

Oostvaardersoevers (van reserve 'Nieuwe Natuur')

3.000

7.312

Af

Kapitaallasten en exploitatie Food Forum

-172

Markerwadden

-1.100

Project Digitalisering Statenwerk

-16

Toeristisch recreatieve benutting monumenten

-3

Flevokust spoorwegennetwerk

-87

NP Nieuw Land (Poort Lelystad)

-37

Uitwerking Nota Natuur: verrassend Groen

-181

GLB-pijler 1 (POP3) - watergerelateerde projecten

-28

Cultuurbeleid 17-20

-102

Onderhoud infrastructuur

-1.166

Eenzaamheid

-200

Krachtige samenleving: Zorgtafel

-150

Stikstof

-47

Landschapsvisie

-85

Duurzame initiatieven

-500

Human Capital agenda (Corona-effect)

-88

Financiering & support (Corona-effect)

-688

Omgevingswet

-338

Onderzoek levensbestendig wonen

-22

Economisch programma

-2.500

POP3+ Transitieperiode

-950

Flevokust Haven

-531

Fonds Artistieke experimenten

-2.110

-11.101

Resterende oormerk per 31-12-2021

Achtervang lening De-on

7.636

Kredietfaciliteit MKB Doorstartfonds

163

Kapitaallasten en exploitatie Food Forum

497

Informatietechnologie

400

Project Digitalisering Statenwerk

242

Verbreding sluizen Kornwerderzand

2.500

Stimuleringsbudget initiële verduurzaming OV

500

Verkeersmanagement en Bereikbaarheid Oostrand

265

Toeristisch recreatieve benutting monumenten

74

Nationaal Park Oostvaardersplassen

68

ICT

448

Wereld erfgoed Schokland

500

Flevokust spoorwegennetwerk

822

NP Nieuw Land (Poort Lelystad)

2.868

Uitwerking Nota Natuur: verrassend Groen

619

Hoogwaardig OV Luchthaven

1.000

GLB-pijler 1 (POP3)

781

Cultuurbeleid 17-20

97

Digicity

2.000

Onderhoud infrastructuur

4.284

Risicoreservering Groeifonds

1.000

Oostvaardersoevers

4.000

Batavialand

2.520

Krachtige samenleving: Zorgtafel

450

Scheepswrakmarkering

100

Stikstof

2.453

Landschapsvisie

565

Human Capital agenda (Corona-effect)

437

Financiering & support (Corona-effect)

1.587

Derving opbrengsten OV (Corona)

2.250

House of skills

100

Human Capital agenda: klimaatopgave

120

Omgevingswet

329

Onderzoek levensbestendig wonen

78

Economisch programma

5.500

Luchthavenfonds

250

Motie Koerhuis

1.900

POP3+ Transitieperiode

950

Flevokust Haven

295

MITC

3.000

Cybersecurity bruggen en sluizen

150

CO2 reductie projecten en B&O

1.000

Bestuurlijke Vernieuwing

400

Energieweerbaarheid

50

Totaal oormerken

55.247

Uitvoeringsreserve Sport (NR: B011)

Het doel van deze reserve betreft het versterken van provinciale maatschappelijke waarden van sport.

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan grote sportevenementen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Storting doorschuif 2021 t.b.v. Sport en Corona 2022

209

Af

Onttrekking Sport en Corona

-132

Resterend oormerk per 31-12-2021

Coronamaatregelen

276

Totaal oormerken

276

Uitvoeringsreserve Zuiderzeelijngelden (NR: B016)

De reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het 'ZZL-programma'. Dit programma omvat de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van provincie Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond, daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2022).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Projectbijdragen Luchthavenfonds

-13

Provinciale bijdrage projecten ZZL

-558

-571

Resterend oormerk per 31-12-2021

Luchthavenfonds

293

Provinciale bijdrage Maritieme Servicehaven NF

5.810

Provinciale bijdragen overige projecten ZZL/NF

5.518

Totaal oormerken

11.621

Egalisatiereserve Technische bijstand Europa (NR: B017)

Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn middelen beschikbaar gesteld, genaamd ‘technische bijstand’. Dit betreft salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van Technische Bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Egalisatie Technische bijstand Europa

-2

Bestemmingsreserve Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)

Voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s is gekozen om de benodigde expertise in te huren, in plaats van het uitbreiden van de formatie. De reden daarvan is dat de vraag naar inzet en expertise afhankelijk is van de fase waarin een gebiedsprogramma zich bevindt. Omdat er vraaggericht wordt ingehuurd is er sprake van een ongelijkmatig verloop van de proceskosten voor de gebiedsprogramma’s. Het doel van de reserve is het jaarlijks beslag op de begroting te egaliseren.

Voor elke gebiedsontwikkeling wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de gebiedsontwikkeling zullen worden gedaan.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

1.000

Af

Procesgeld Regio Deal

-130

Procesgeld MITC

-157

Procesgeld motie Flevoland bouwt 100.000

-78

Procesgeld Markermeer - IJmeer

-77

Procesgeld Oostvaardersoevers

-36

Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport

-75

Procesgeld MSNF

-158

Bijdrage overige gebiedsprogramma's

-295

-1.006

Uitvoeringsreserve POP (NR: B027)

De reserve heeft als doel in enig jaar niet bestede middelen voor cofinancering van het 'POP3-programma' beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering en uitvoeringskosten voor het 'POP3-programma' zijn gelijkmatig over de jaren verdeeld. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar, vanwege de relatie met de voortgang en declaratie door derden.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting provinciale cofinanciering POP3

430

Aanvullende storting voor POP3+ (transitieperiode)

1.450

1.880

Af

Provinciale cofinanciering voor het programma 'POP3'

-1.035

Uitvoeringskosten POP3/RVO

-783

-1.818

Resterend oormerk per 31-12-2021

  Uitvoeringskosten POP3

2.288

Totaal oormerken

2.288

Bestemmingsreserve Bodem (NR: B029)

Het doel van de reserve is het inzetten van middelen (€ 1,8 mln.) voor onder andere gebiedsprocessen, ABW en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Pilot Bodem conform Coalitieakkoord 2019-2023

-307

Uitvoering bodemtaken 2021

-89

-396

Resterende oormerken per 31-12-2021

Bodemdaling conform Coalitieakkoord 2019-2023

1.493

Totaal oormerken

1.493

Egalisatiereserve gladheidsbestrijding (NR: B030)

Voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en
kosten) ten behoeve van de gladheidbestrijding op te vangen, zonder dat in het reguliere  onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. De egalisatiereserve is bij de instelling eenmalig gevoed met € 0,33 mln. uit het rekeningresultaat 2011. Vervolgens vindt voeding plaats uit batige saldi op de begrotingspost 'Gladheidbestrijding' in de jaren dat er lage kosten worden gemaakt. Het maximale saldo is € 0,5 mln.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Overschrijding budget gladheidsbestrijding 2021

-500

Uitvoeringsreserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)

Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het 'Europese programma 2014-2020' gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten en de uitvoering van eigen projecten, in het kader van het 'Europese programma 2014-2020'. Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

900

Af

Saldo cofinanciering Kansen voor West en Interreg

-86

Bestemmingsreserve Nieuwe Natuur (NR: B032)

De in de reserve beschikbare middelen worden ingezet voor de realisatie van het programma 'Nieuwe Natuur' en de afwikkeling van het voormalig Oostvaarderswold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een afzonderlijke reserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Oostvaardersoevers (naar BBR)

-3.000

Biodiversiteit (naar Flevoland Natuurinclusief)

-2.650

Pacht gronden

21

Verkoop gronden

-213

Procesgelden

-143

Bijdrage projecten

-682

-6.667

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)

Op basis van de Koepelnota integraal infra beheer is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor
de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het beschikbare budget voor de stille lasten (€ 4,5 mln. per jaar vanaf 2014). Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te kunnen dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Egalisatie budgetten vervangingsinvesteringen 2021

3.107

Bestemmingsreserve Almere 2.0 (NR: B035)

Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Bestedingen ten laste van de reserve 'Almere 2.0' zullen plaatsvinden op basis van door PS vastgestelde jaarprogramma’s voor het FVA (incl. eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

6.700

Af

Bijdrage FVA Jaarprogramma 2020 (Algemeen)

-6.221

Bijdrage FVA Jaarprogramma 2020 (Floriade)

-2.750

-8.971

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve 'Jaarlijks onderhoud Infrastructuur' kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Het maximale saldo is € 0,75 mln. In geval van volledige uitputting van de jaarlijkse begrotingspost 'Jaarlijks Onderhoud' wordt de reserve gebruikt om de verdere kosten van het jaarlijks onderhoud te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Saldo budgetten jaarlijks onderhoud 2021

694

Egalisatiereserve Mobiliteit (NR: B037)

Het doel van de reserve is het egaliseren van de lasten voor openbaar vervoer, bereikbaarheid (verkeers- en mobiliteitsmanagement, alsmede infrastructurele projecten) en verkeersveiligheid. Dit draagt bij aan een stabiel begrotingsbeeld, maakt het mogelijk om het beleid op lange termijn te waarborgen en te verbeteren en om de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te houden. De voeding bestaat uit in het verleden aan het provinciefonds toegevoegde structurele middelen voor verkeer en vervoer en is bedoeld ter dekking van eerdergenoemde lasten. De reserve draagt bij aan de ambities in het programma 'Mobiliteit en Ruimte' dat jaarlijks wordt geactualiseerd bij de begroting.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting niet bestede Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds

9.086

Onderuitputting Mobiliteit 2021

2.060

Amendement N50 (Zomernota 2021, geoormerkt)

250

11.396

Resterende oormerken per 31-12-2021

Bijdrage N50

750

Bijdrage busbanen Almere

9.955

Ondergrondse verduurzaming OV-infra

1.500

Fietsmaatregelen (Coalitieakkoord 2019-2023)

2.500

Totaal oormerken

14.705

Egalisatiereserve Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen in het kader van de decentralisatie van het Natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting conform begroting

470

Storten schuif ANLB Europa

104

574

Af

Beheer en ontwikkeling natuur

-267

Resterende oormerken per 31-12-2021

Uitvoering rapport van Geel (Coalitieakkoord 2019-2023)

2.776

Totaal oormerken

2.776

Bestemmingsreserve Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (NR: B039)

Bij de instelling van de reserve is deze eenmalig € 6,5 mln. gevoed vanuit de 'Algemene reserve'. De reserve wordt ingezet voor de kosten die gemaakt worden voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Restant Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering*

-486

*Conform door PS vastgesteld beleid zijn de resterende middelen binnen de reserve 'MAB' in 2021 toegevoegd aan de reserve ‘Informatiestrategie’, om de laatste projecten af te kunnen ronden.

Uitvoeringsreserve Doorgeschoven Activiteiten (NR: B040)

Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Indien dit laatste wel het geval is, vindt eventuele overheveling plaats via de daarvoor geëigende reserves.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Actieplan geluid/SWUNG

397

Af

Amendement L: innovatiegelden landbouw

-200

Circulaire economie

-300

Erfgoedprogramma

-90

Proceskosten Stikstof

-750

Schone leefomgeving

-100

Subsidieverlening Verbetering geluid

-590

Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

-40

Actieplan biodiversiteit

-150

-2.220

Resterende oormerken per 31-12-2021

Waterproblematiek

110

Versnelling Flexwonen

250

SWUNG

397

Totaal oormerken

757

Egalisatiereserve Economisch Programma (NR: B043)

Met het 'Economisch programma' wordt het ondernemerschap en groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB) versterkt. Doel is groei van de regionale economie en verbetering van het vestigingsklimaat, waardoor nieuwe banen worden gecreëerd. Het verlengd 'Economisch programma' kent vijf programmalijnen: 'Financiering & Support', 'Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt', 'Internationalisering', '(Ondernemers)cultuur' en 'Ruimtelijk-economisch beleid'. De reserve wordt ingezet ter dekking van de ingediende projectvoorstellen. Hierbij dienen de projectvoorstellen te voldoen aan de door PS vastgestelde kaders. Indien in enig jaar de begrote middelen voor de uitvoering van het 'Economisch Programma' niet volledig worden besteed, dan worden deze toegevoegd aan de reserve 'Economisch Programma'. In het coalitieakkoord is sprake van voortzetting van het huidige economische programma, met enkele nieuwe accenten.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Productsaldo Economie 2021

1.245

Voormalig 'Eurodyssey'

203

Verlenging huidig economisch beleid

2.500

3.948

Af

Groeimakelaarschap 2019-2021

-170

Groeibuzz 2019-2021

-200

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland

-1.100

Clustervorming mkb Flevoland

-52

Subsidieverlening 'MKBDoorgaan.nl'

-50

PPS-regeling

-345

Scholingsfonds

-393

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

-77

Talent kleurt Flevoland

-63

Uvp Internationalisering bedrijfsleven Flevoland 2019-2021

-200

Voucher Internationalisering

-150

Business to Business

-113

Datacenterstrategie

-39

RO-planvorming - regie

-49

Monitoring en onderzoek

-40

Diversen

-76

-3.117

Resterende oormerken per 31-12-2021

Human Capital agenda

621

Financiering en support

150

Internationaal Ondernemerschap

751

Groeihuis

960

Netwerkversterkend ondernemerschap

476

Corona NF-Scholingsfonds

607

Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt (verlenging)

482

Internationalisering (verlenging)

68

Monitoring en onderzoek (verlenging)

50

  Risicoreservering Groeifonds Flevoland (CA 2019-2023)

1.000

Totaal oormerken

5.165

Uitvoeringsreserve Duurzame energie (NR: B044)

Het doel van de reserve is het uitvoeren van projecten binnen de opgave 'Duurzame Energie'. Aan de reserve 'Duurzame Energie' worden onttrekkingen gedaan voor projecten zoals expertise centrum, initiatieven energietransitie, actieplan Het Goede Voorbeeld en zon voor asbest waarmee PS hebben ingestemd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Niet bestede middelen energie 2021

169

169

Af

Actieplan 'Het Goede Voorbeeld' 2021

-65

Onderzoekskosten klimaatakkoord 2021

-19

Besteding Regionale Energie Strategieën 2021

-155

Subsidiereg. 'Bevordering Initiatieven energietransitie 2021'

-150

Subsidieregeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2021

-150

Financiering expertise centrum EEF 2021

-500

Kosten ziektevervanging 2021

-123

Publiekscampagne Duurzame energie 2021

-120

Subsidie Platform Energiecoop Flevoland 2021

-40

Risicoafdekking obligatielening Alliander 2021

-21

-1.343

Resterende oormerken per 31-12-2021

Zon voor asbest-regeling

339

Actieplan 'Het Goede Voorbeeld'

208

Publiekscampagne

66

Energie Expertisecentrum Flevoland

500

Klimaatakkoord

31

Subsidie energie coöperatie

60

Regionale energie Strategie

683

Totaal oormerken

1.887

Uitvoeringsreserve Regiodeal Noordelijk Flevoland (NR: B045)

Het doel is het reserveren van de middelen, de rijksbijdrage en (provinciale) cofinanciering, voor de uitvoering van het 'Regiodeal programma'. De rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zullen worden besteed aan het realiseren van de doelen die benoemd zijn in de Regiodeal, gericht op het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk, de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility. Het kader voor de besteding is vastgelegd in de Regiodeal.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Talent 2021

-1.158

Clusterregeling Innovatie MCU 2021

-350

-1.508

Resterende oormerken per 31-12-2021

MCU-Innovatie

3.900

MCU-Talent

192

Totaal oormerken

4.092

Bestemmingsreserve Artistieke Experimenten (NR: B046)

De reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het Flevolans Fonds culturele ontwikkeling. Doelstellingen van dit fonds zijn het versterken van het makersklimaat en het ondersteunen van instellingen en makers bij de aanpassingen die nodig zijn om goed te kunnen opereren in de periode na corona.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Storting fonds culturele ontwikkeling

2.143

Bestemmingsreserve Krachtige samenleving (NR: B047)

De reserve wordt onder andere ingezet voor de uitvoering van het programma 'Krachtige samenleving'. De ambitie is om een bijdrage te leveren aan een hoger opleidingsniveau, minder armoede, betere gezondheid, meer sociale veerkracht, een hogere participatiegraad en een beroepsbevolking die beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Storting Krachtige Samenleving zorgtafel en eenzaamheid

350

Af

Programma 'Krachtige Samenleving'

-602

Bestemmingsreserve Vitaal platteland (NR: B048)

De reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het programma 'Leefbaar Platteland'. Met dit programma wil de provincie een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op het platteland en daarmee aan de versterking van de positie van de bewoners. Daarmee wil ze bijdragen aan een Krachtige Samenleving, een samenleving waarin de toekomst van de Flevolander centraal staat.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Realisatie 'Vitaliteit platteland'

-90

Egalisatiereserve Informatiestrategie (NR: B049)

In de samenleving is een ‘digitale transformatie’ gaande; dit heeft de komende jaren de nodige impact op de digitalisering en informatievoorziening van de provincie’. Om deze de komende jaren op het juiste niveau te brengen en te houden heeft GS de ‘Informatiestrategie 2021-2024’ (voor de thema’s 'Data', 'Dienstverlening', 'Bedrijfsvoering', 'Innovatie' en 'Medewerker') vastgesteld. Voor elk van deze thema’s wordt een groot aantal projecten en activiteiten gerealiseerd die een langere doorlooptijd hebben. De duur en kosten per jaar wisselen naar verwachting sterk, waar de inzet van een egalisatiereserve een oplossing voor kan bieden. De reserve kan worden aangewend in jaren waarin er een tekort op de programmakosten ontstaat en worden aangevuld in de jaren waarin een begrotingsoverschot ontstaat.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Storting overschot MAB

486

AF

Werkelijke onttrekkingen reserve

-795

Uitvoeringsreserve Flevoland Natuurinclusief (NR: B050)

In de Najaarsnota 2020 is aangekondigd dat er in 2021 een nieuw programma 'Flevoland Natuurinclusief' wordt ontwikkeld, gezien de noodzaak van een transitie naar een meer natuurinclusieve samenleving. Rijk en provincies werken samen aan een ‘natuurinclusieve’ agenda, waarin voor de langere termijn het perspectief, de ambities en kansen voor de samenleving in beeld worden gebracht, met versterkte aandacht voor de natuur in onze nabije omgeving, zowel binnen als buiten onze natuurgebieden. Voor het programma is een meerjarige investering nodig, welke parallel loopt aan de investeringen van het Rijk op het gebied van natuur (en stikstof). De aanpak is gericht op samenwerking met verschillende partners en de koppeling met andere belangrijke opgaven. Een groot deel van de kosten zitten in projecten van derden en andere overheden. Dit vraagt om flexibiliteit tussen de verschillende onderdelen en mogelijk ook tussen de jaren. Om deze reden wordt gebruik gemaakt van een reserve.

De reserve wordt onder andere ingezet voor de uitvoering van het programma 'Flevoland Natuurinclusief'. Dit programma wordt in 2021 opgesteld en bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
• 'Actieplan Biodiversiteit';
• 'Bossenstrategie';
• 'Vermaatschappelijking natuur';
• 'Exotenbestrijding';
• 'Natuurmaatregelen stikstof'.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Storting actieplan Biodiversiteit

2.650

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)

De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoekingen ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Af

Egalisatie kosten grondwaterbeheer 2021

-104

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld. Het huidige plan dat op 28 maart 2017 door PS is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij  

Reguliere storting

472

Af

Uitvoering onderhoud 2021 volgens onderhoudsplan

-463

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)

De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden éénmaal per vijf jaar aangeboden aan PS. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI)'.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere storting

8.633

Af

Uitvoering onderhoud 2021 volgens onderhoudsprogramma’s

-10.514

Niet-jaarlijks onderhoud vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.
Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld. Het huidige plan betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

86

Af

Uitvoering onderhoud 2021 volgens onderhoudsplan

-108

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het pand, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere storting

183

Af

Uitvoering onderhoud 2021 volgens onderhoudsplan

-279

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)

Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van (voormalige) gedeputeerden betaald.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

Vrijval

 31/12

Af

Pensioenbetalingen (oud) leden GS

-319

Vrijval voorziening 'Pensioenen (oud) leden GS'

-433

Oninbare vorderingen (NR: V035)

Deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van het risico op oninbare vorderingen op debiteuren.

Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke vorderingen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Af

Vrijval voorziening 'Oninbare vorderingen'

-39

Oninbare leningen (NR: V037)

Deze voorziening is bedoeld voor afdekking van de risico’s van oninbaarheid van verstrekte leningen. Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke leningen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Af

Voorziening 'Oninbare leningen'

-39

Reorganisatie bedrijfsvoering (NR: V039)

De voorziening geldt ter dekking van mobiliteits- en afvloeiingsafspraken die gemaakt zijn ten tijde van de reorganisatie bedrijfsvoering.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

storting

19

Af

Aanwending voorziening t.b.v. frictiekosten

117

Garantstelling personeel NLE (NR: V040)

In het 'Convenant Batavialand' is afgesproken om de museale en collectiebeheertaken, inclusief het beheer van bij deze taken behorende collecties met de daarbij behorende mensen en middelen over te dragen aan Batavialand. In het Sociaal Plan is vastgelegd dat de GR Nieuwland Erfgoedcentrum (NLE) een garantie afgeeft voor de duur van 5 jaar. Deze garantstelling houdt in dat bij faillissement van Batavialand, de medewerkers bij werkloosheid een WW-suppletie en transitievergoeding ontvangen. Aangezien de kans op faillissement aanwezig is in de opstartfase van Batavialand is er voor het provinciale deel (op basis van het deelnemerspercentage in de GR NLE) deze garantstelling een voorziening getroffen. De voorziening voor garantstelling personeel NLE is vrijgevallen. De afgegeven garantie vervalt na 31 mei 2022 en kan alleen worden geëffectueerd bij een faillissement van Batavialand voor die datum. Naar huidige inzichten is er geen reden meer deze voorziening nog aan te houden.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

Vrijval

 31/12

Vrijval

Vrijval garantstelling personeel NLE

-1.010

Spaarverlof (NR: V047)

De voorziening is bedoeld ter dekking van verplichtingen die ontstaan als gevolg van spaarverlof. In de CAO 2017-2018 is besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk verlof en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Werknemers mogen dan verlof sparen tot maximaal 50 x hun arbeidsduur per week (bij een werkweek van 36 uur kan dus maximaal 1.800 uur verlof gespaard worden). Dit verlof kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mantelzorg, een sabbatical, korter werken of eerder stoppen in aanloop naar pensionering.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Voeding o.b.v. ontwikkeling verlofsaldo en tarieven

117

Duurzame waardevermindering Flevokust Haven (NR: V048)

Het doel van de voorziening is het afwaarderen van de boekwaarden van de investeringen in Flevokust Haven. In 2018 is Flevokust Haven in gebruik genomen. Zoals reeds werd voorzien ten tijde van het investeringsbesluit dient op moment van ingebruikname, conform de verslaggevingsvoorschriften, door middel van een taxatie getoetst te worden of er sprake is van een zogeheten lagere marktwaarde ('impairment-toets'). Omdat de getaxeerde directe opbrengstwaarde (gebaseerd op marktconforme bedrijfseconomische rendementseisen) eind 2018 lager was dan de boekwaarde van de investering, moest de boekwaarde worden afgewaardeerd.
De voorziening wordt in de balans gepresenteerd onder de materiële vaste activa, namelijk als onderdeel van de boekwaarde van Flevokust Haven.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Af

Vrijval voorziening (i.v.m. afschrijving)

-364

WW-Lasten (NR: V049)

De voorziening heeft tot doel dekking te bieden aan toekomstige WW-lasten van oud-personeel. Aan de voorziening is in 2020€ 0,17 mln. toegevoegd. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve 'Personeel'. De WW-lasten werden tot en met 2019 in de exploitatie verantwoord, met als dekking de reserve 'Personeel'. Vanaf 2020 is voor deze lasten een voorziening gevormd. De dekking zal, evenals voor 2020, vanuit de reserve 'Personeel' komen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Vrijval WW-Lasten

73

Af

exploitatie WW-Lasten

-94

Voorziening SAA - A6 Almere (NR: V050)

De voorziening heeft tot doel dekking te bieden voor toekomstig onderhoud van Infra. Aan de voorziening is in 2021€ 0,16 mln. toegevoegd. De afkoopsom is in 2021 ontvangen en conform het BBV toegevoegd aan deze voorziening.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

ontvangen Afkoopsom

162

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27