Programmaverantwoording

Economie

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste activiteiten beschreven die hebben bijgedragen aan economische structuurversterking, het stimuleren van innovatie, groei, het vinden van personeel, internationalisering en de profilering van de vrijetijdseconomie.

Gebiedsopgaven
De ontwikkeling van Lelystad Airport, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) en Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse zijn voorbeelden van gebiedsontwikkeling waaraan de provincie bijdraagt. Met lef en in samenwerking met onze partners werken we aan het realiseren van onze ruimtelijk-economische ambities. Dit doen we met aandacht voor: Fysieke omgeving, Innovatie en Talent. Via concrete projecten en initiatieven geven we zo economische structuurversterking vorm voor verbreding van de welvaart.

Lelystad Airport/OMALA, het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark en de overslaghaven Flevokust Haven zijn van bovenregionaal belang en versterken de economische structuur van de regio. Met deze ontwikkelingen wordt gewerkt aan een krachtig logistiek knooppunt in de regio. Ook zijn deze ontwikkelingen van belang voor de economie van Nederland en de Metropoolregio Amsterdam omdat deze regio een belangrijke schakel vormt tussen West- en Oost-Nederland en het achterland (o.a. Duitsland).
Het openstellingsbesluit van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer (vakantievluchten) is ook in 2021 nog niet genomen door het kabinet. De coronacrisis, de stikstofproblematiek en de lange formatie zijn hier grotendeels debet aan.
De containerterminal en overslagkade van Flevokust Haven zijn gedurende geheel 2021 verhuurd voor activiteiten op het gebied van agrofood, logistiek, maakindustrie en circulaire economie.

Met het Rijk en regiopartijen hebben we in de ‘Regio Deal Noordelijk Flevoland’ langs de lijnen fysieke ontwikkeling, innovatie en talent afspraken gemaakt over de versterking van het Maritieme Cluster op Urk én de ontwikkeling van een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse.
In 2020 en 2021 zijn voor het Maritieme Cluster op Urk - met name op het gebied van talent - betekenisvolle stappen gezet. Daartegenover staat dat op de fysieke ontwikkeling van de maritieme servicehaven slechts beperkte voortgang is geboekt vanwege de stikstofproblematiek.
Rond het nieuwe MITC ontvouwt zich een krachtig, breed cluster van bedrijven betrokken bij smart mobility. De voorbereidingen voor het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied zijn in 2021 grotendeels afgerond. Daarnaast is met nieuwe toetreders gesproken over participatie. Dit heeft geleid tot nieuwe allianties, met de Politie (Politieacademie) en de onderwijsinstellingen ROC Friese Poort en Hogeschool Windesheim. De ontwikkeling van een MITC-campus krijgt zo steeds meer vorm. Met de partners wordt het portfolio van producten en diensten opgezet, gericht op de thema’s 'duurzaamheid', 'digitalisering' en 'veiligheid'. De NLR is gestart met de eerste ontwikkeling van het Digicity door de uitrol van Urban Air Mobility.

Flevoland: ecosysteem voor ondernemerschap
Met het 'Economisch Programma', met vier programmalijnen: 'Financiering & Support', 'Internationalisering', 'Ondernemerscultuur' en de 'Human Capital-agenda', dragen wij bij aan het versterken van ondernemerschap en groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB), uitgaande van de behoefte van de ondernemer en het ecosysteem. Het doel van dit programma is groei van de regionale economie en verbetering van het vestigingsklimaat waardoor nieuwe banen worden gecreëerd. Het afgelopen jaar is, ondanks de coronacrisis, in het algemeen voor de regionale economie positief verlopen. Naast nieuwe werkgelegenheid is er ook een verschuiving geweest in de bedrijvigheid. Of deze ontwikkeling zich doorzet is op dit moment niet te bepalen.
Daarnaast hebben we met PS in een pilot voorkantsturing nagedacht over kaders voor een nieuw economisch beleid voor de komende jaren. Voor deze kaders zijn de 'Brede Welvaart Indicatoren' en de 'Sustainable Development Goals' gebruikt.

Circulaire economie
Duurzaamheid is in ons economisch beleid een belangrijk overkoepelend thema. Het thema 'Circulaire economie' is verder uitgewerkt in hoofdstuk '5. Energie, duurzaamheid en milieu'.

Vrijetijdseconomie
De vrijetijdseconomie is in 2021 bijzonder hard geraakt door de beperkingen in het kader van het coronavirus. Er is sprake van omzetverlies door gehele sluiting mede door de contactrijke activiteiten die plaatsvinden zowel in verblijf als vermaak. Ondernemerschap in de vrijetijdssector is een onderdeel wat valt binnen ons economisch beleid. Het thema 'Recreatie en vrijetijdssecor' is verder uitgewerkt in hoofdstuk '4. Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige samenleving'.

Impact coronacrisis
De impact van corona op de Flevolandse economie was ook in 2021 merkbaar. Desondanks was de economische krimp in Flevoland de laagste ten opzichte van de rest van Nederland. Vrijwel alle sectoren zijn geraakt door de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De impact verschilt echter sterk per sector. In de horeca en de cultuur, sport en recreatie was een afname van het aantal banen, terwijl in alle segmenten van de zorg (ziekenhuizen, thuiszorg, verpleging) de crisis juist voor een forse toename van het aantal banen heeft gezorgd. Ook is er sprake van een forse groei van het aantal webshops.
In 2021 is ondanks de coronacrisis het aantal banen in Flevoland met bijna 4.000 toegenomen. Ook het
aantal vestigingen is gegroeid. Wel is de groei iets gematigder dan in afgelopen jaar.
Met name bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en programma’s en in de samenwerking met stakeholders was de impact merkbaar en zijn activiteiten opgeschoven in de tijd.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van provincie Flevoland zijn versterkt door het stimuleren van innovatie, groei, scholing, internationaal ondernemen en gebiedspromotie.

Effect van ons beleid

De provinciale stimuleringsmaatregelen voor innovatie, groei, vinden van personeel en internationalisering hebben zichtbaar gewerkt voor de ondernemers.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 15.320
Gerealiseerd € 9.848
Afwijking € 5.472
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27