Bijlagen

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten)

Rekening 2021

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

10.006

8.1 Ruimtelijke ordening

2.803

8.3 Stedelijke vernieuwing

142

3.9 Water, overige baten en lasten

808

8.2 Volkshuisvesting

151

3.3 Kwantiteit grondwater

406

2 Landbouw, visserij en natuur

5.1 Natuurontwikkeling

2.447

5.2 Beheer natuurgebieden

10.877

5.9 Natuur, overige baten en lasten

922

6.1 Agrarische aangelegenheden

4.227

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

1.470

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

378

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

335

4.1 Bodembescherming

414

5.3 Beheer flora en fauna

1.231

0.3 Geldleningen en uitzettingen

144

3 Economie

0.4 Deelnemingen

101

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

199

4.6 Duurzaamheid

231

6.3 Kennis en innovatie

723

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

9.727

6.2 Logistiek

1.195

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

6.4 Recreatie en toerisme

1.529

7.1 Cultuur

6.669

7.2 Maatschappij

1.901

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

1.801

5 Energie, duurzaamheid en milieu

4.6 Duurzaamheid

3.346

4.9 Milieu, overige baten en lasten

1.083

5.9 Natuur, overige baten en lasten

375

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

1.013

8.1 Ruimtelijke ordening

257

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

5

4.1 Bodembescherming

605

4.4 Vergunningverlening en handhaving

4.681

6 Mobiliteit

2.3 Openbaar vervoer

35.722

2.9 Verkeer en vervoer, ov. Baten&lasten

2.858

2.1 Landwegen

27.655

2.2 Waterwegen

3.010

7 Vernieuwend bestuur

0.6 Overhead

33.050

0.8 Mutaties reserves

46.883

1.1 Provinciale Staten

2.368

1.2 Gedeputeerde Staten

1.380

1.6 Openbare orde en veiligheid

143

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.126

0.3 Geldleningen en uitzettingen

3

1.3 Kabinetszaken

166

1.5 Interbestuurlijk toezicht op regio

11

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-7

Baten per programma naar taakveld

Rekening 2021

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

-24

8.1 Ruimtelijke ordening

-16

8.3 Stedelijke vernieuwing

-136

3.9 Water, overige baten en lasten

-41

3.3 Kwantiteit grondwater

-572

2 Landbouw, visserij en natuur

5.1 Natuurontwikkeling

-826

5.2 Beheer natuurgebieden

-104

6.1 Agrarische aangelegenheden

-791

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

-230

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

-162

4.1 Bodembescherming

-62

3 Economie

4.6 Duurzaamheid

-9

6.3 Kennis en innovatie

-329

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

-454

6.2 Logistiek

-1.130

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

0.6 Overhead

-9

6.4 Recreatie en toerisme

-38

7.1 Cultuur

-176

7.2 Maatschappij

-6

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

-12

5 Energie, duurzaamheid en milieu

4.6 Duurzaamheid

-821

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-66

8.1 Ruimtelijke ordening

-26

4.1 Bodembescherming

-400

4.4 Vergunningverlening en handhaving

-15

3.5 Kwaliteit grondwater

-10

6 Mobiliteit

2.3 Openbaar vervoer

-7.554

2.9 Verkeer en vervoer, ov. Baten&lasten

-341

2.1 Landwegen

-1.692

2.2 Waterwegen

-79

7 Vernieuwend bestuur

0.4 Deelnemingen

-304

0.5 Alg. dekk.middelen, ov. baten&lasten

-1.010

0.6 Overhead

-3.843

0.8 Mutaties reserves

-45.664

1.2 Gedeputeerde Staten

-143

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-79

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-56.106

0.1 Uitkering provinciefonds

-119.601

0.9 Resultaat

16.310

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27