Samenvatting

Financiën

II. Jaarresultaat 2021

In het jaar 2021 is een positief resultaat gerealiseerd van € 16,3 mln. Dit resultaat, en het verschil ten opzichte van de begroting 2021 na wijziging, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voortgang van een aantal projecten en programma's uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden gehouden en doordat de baten, met name de provinciefondsuitkering, hoger zijn uitgevallen dan was voorzien. De verschillen zijn nader gespecificeerd en toegelicht bij de desbetreffende programma's.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021 ontwerp

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

182.037

194.757

208.856

179.688

29.167

Baten

-195.738

-187.510

-194.584

-197.218

2.634

Stortingen in reserves

74.417

23.170

41.402

46.883

-5.480

Onttrekkingen aan reserves

-71.791

-30.417

-55.674

-45.664

-10.010

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell10

x € 1.000

In de Jaarrekening 2021 (onderdeel IV van deze jaarstukken) gaan we bij de diverse programmaonderdelen in op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 (na wijziging) en het ontstaan van het rekeningresultaat 2021.

III. Weerstandsvermogen

De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de voorlaatste versie van de paragraaf (zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022) toegenomen van € 9,5 mln. naar € 9,9 mln. De weerstandscapaciteit is eveneens ten opzichte van de Programmabegroting 2022 toegenomen van € 14,6 mln. naar € 15,3 mln. De dekkingsgraad (weerstandsratio) blijft daarmee gelijk met 1,5. Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte (van 1,1 tot 2,0), zoals is vastgelegd in de nota 'Reserves & Voorzieningen 2020-2023'.

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27