Jaarrekening

Jaarrekening 2021 op hoofdlijnen

1.1 Omvang resultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 16,3 mln. positief. Hieronder is de opbouw van het resultaat weergegeven.

Opbouw resultaat
Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de totale lasten € 29,2 mln. lager dan de begrotingsraming na wijziging. Daarnaast is sprake van € 2,6 mln. hogere baten. Tenslotte is € 5,5 mln. meer toegevoegd aan de reserves en is € 10,0 mln. minder onttrokken. Hiermee ligt het resultaat € 16,3 mln. hoger dan geraamd.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021 ontwerp

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

182.037

194.757

208.856

179.688

29.167

Baten

-195.738

-187.510

-194.584

-197.218

2.634

Stortingen in reserves

74.417

23.170

41.402

46.883

-5.480

Onttrekkingen aan reserves

-71.791

-30.417

-55.674

-45.664

-10.010

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell1

tableCell10

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27