Bijlagen

6. Lijst met afkortingen

6. Lijst met afkortingen

AAA: 

Amsterdam Airport Area

ABW: 

Actieplan Bodem en Water

AER: 

Assembly of European Regions

AGC: 

Airport Garden City

AP:

Autoriteit Persoonsgegevens 

APPA: 

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

AVG:

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BAC: 

Bestuurlijke adviescommissie

BAR:

Brexit Adjustment Reserve

BBP: 

Bruto Binnenlands Product

BBV: 

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BIO:

Baseline Informatieveiligheid Overheid 

BIS:

Basisinfrastructuur

BNG: 

Bank Nederlandse Gemeenten

BO MIRT:

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BV:

Besloten Vennootschap

BVOV:

Beschikbaarheids Vergoeding OV

BZK:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CA:

Coalitieakkoord 

CBS:

Centraal Bureau voor Statistiek

CISO:

Corporate Information Security Officer 

CMO: 

Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling Flevoland

COL:

Corona Overbruggingslening

CPMR: 

Conference of Peripheral Maritime Regions

CUP: 

College uitvoeringsprogramma

CvdR:

Comité van de Regio's

DGO: 

Duurzaam Gebruik Ondergrond

DNW:

Duits-Nederlandse Windtunnels

DOVA:

decentrale OV-autoriteiten 

DSO: 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DSO-LV:

Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening

EBN:

Energiebeheer Nederland 

EBB:

Evidence Based Beleid

EEF:

Energie Expertise Centrum Flevoland

eDocs: 

Documentmanagementsysteem

EFRO: 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS: 

Ecologische Hoofdstructuur

EZK:

Economische Zaken en Klimaat

FBE:

Faunabeheereenheid Flevoland

FEA: 

Flevolandse Energie Agenda

FG:

Functionaris Gegevensbescherming

Fido:

Wet Financiering decentrale overheden

FTE: 

Fulltime-equivalent (fulltime medewerker)

FVA: 

Fonds Verstedelijking Almere

GGD:

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GLB: 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GOBS:

Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen

GR: 

Gemeenschappelijke Regeling

GS:

Gedeputeerde Staten

HNP:

Huis Nederlandse Provincies 

HOF:

Wet Hof

HRM:

Human Resource Management

IBP:

Interbestuurlijk Programma

ICT: 

Informatie- en Communicatie Technologie

IDA:

Interprovinciale Digitale Agenda 

IDS: 

Introductie Duurzaam Stortbeheer

IenW:

Infrastructuur en Waterstaat

IFA: 

Investeringsimpuls Flevoland Almere

IKB: 

Individueel Keuze Budget

IPO: 

Interprovinciaal Overleg van en voor Provincies

ISO:

Information Security Officer

IT: 

Information Technology

IUS:

Invasieve Uitheemse Soorten

IV:

Informatievoorziening

IVN:

Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid

KO`s: 

Koninklijke onderscheidingen

KRW: 

Kaderrichtlijn Water

LAB: 

Lelystad Airport Businesspark

LAW:

Langeafstandswandelroutes

LBI:

Landelijke Bijdrage-Index

LF:

Langeafstandsfietsroutes

LISA:

Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen

LNV:

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

LOI:

Letter of Intent 

LTO: 

Land- en Tuinbouworganisatie

MAAS: 

Mobility as a Service

MAB: 

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

MBVI:
MC:

Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud Vervangingsinvesteringen Infrastructuur
Monte Carlo

MER:

Milieueffectrapportage

MEP:

Model European Parliament

MFK:

Meerjarig Financieel Kader 

MITC: 

Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum

MIRT:

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

MJOP: 

Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis

MKB: 

Midden- en Kleinbedrijf

mln.

miljoen

MOBLA: 

Bereikbaarheid Lelystad Airport

MRA: 

Metropoolregio Amsterdam

MRA-E: 

MRA Elektrisch

MRB: 

Motorrijtuigenbelasting

MGA:

Mutual Gains Approach

MSNF: 

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

MW:

Megawatt

NBTC: 

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

NDW:

Nationale Databank Wegverkeersgegevens 

NF:

Noordelijk Flevoland

NJO: 

Niet-jaarlijks onderhoud

NIE:

Natuurinclusieve energietransitie

NLE: 

Nieuwland Erfgoedcentrum

NLR:

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 

n.b.:

niet bepaald

n.n.b.:

nog niet bekend

NNN: 

Natuurnetwerk Nederland

NPNL:

Nationaal Park Nieuw Land

NSL:

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NSP:

Nationaal Strategisch Plan

NV:

Naamloze Vennootschap

OCW:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

ODNZKG: 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

OFGV: 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

OMALA:

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere 

OMFL: 

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

OV: 

Openbaar Vervoer

OV-SAAL:

Openbaar Vervoer - Schiphol Amsterdam Almere Lelystad

OWNHL:

Op Weg Naar Het Lagerhuis

P&C: 

Planning & Control

P&O: 

Personeel en Organisatie

PAS: 

Programmatische Aanpak Stikstof

PBM:

Platform Bereikbaarheid Metropoolregio

PFAS:

Poly- en perfluoralkylstoffen 

p-MIRT: 

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

PMR: 

Programma Mobiliteit en Ruimte

pNN: 

Programmaonderdeel Nieuwe Natuur

Plabeka:

Platform Bedrijven en Kantoren

POB: 

Persoonlijk Ontwikkel Budget

PoC-fonds: 

Proof of Concept Fonds

POP3: 

Plattelandsontwikkelingsprogramma 3

PPS: 

Publiek private samenwerkingen

PS:

Provinciale Staten

RBT:

Regionaal Beleidsteam

RDW: 

Rijksdienst voor het Wegverkeer

REACT-EU:

Recovery Assistance for Cohesion and Territories of Europe

RES: 

Regionale Energiestrategie

RHC HFA: 

Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief

RIEC: 

Regionaal Informatie en Expertisecentrum

RMP's:

Regionale Mobiliteitsprogramma's

ROM: 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

RRAAM: 

Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer

RRK: 

Randstedelijke Rekenkamer

Ruddo: 

Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden

RVB:

Rijksvastgoedbedrijf 

RVO: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SBAB:

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

SBA: 

Stedelijke bereikbaarheid Almere

SBB:

Staatsbosbeheer

SDG’s

Sustainable Development Goals 

SFF:

Stichting Faunabeheer Flevoland

SISA: 

Single information Single Audit

SLA:

Schone Lucht Akkoord

SMWF:

Samen Maken We Flevoland

SNL:

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer

SPV:

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

SRE: 

Schiphol Real Estate

STOP/TPOD:

Standaard Officiële Publicaties/Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten

SUP`s:       

Strategische uitvoeringsprogramma’s

TBES:       

Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem

TBO’s:

Terreinbeherende organisaties

TMI:       

Technologische MKB Innovatieregeling

UP:       

(college) Uitvoeringsprogramma

VNG:

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO:       

Voortgezet Onderwijs

VTH:       

Vergunning, toezicht en handhaving

VRN:

Voortgangsrapportage Natuur

VWS:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WBE: 

wildbeheereenheid Flevoland

WKO:       

Warmte- en Koudeopslag

Wnra:

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Woo:

Wet open overheid

Wob:

Wet openbaarheid van bestuur 

EWNT:       

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOL:

Monitor Wind op Land 

ZZL:       

Zuiderzeelijngelden

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27