Samenvatting

Algemeen

I. Algemeen

In de zomer van 2021 dachten we heel even dat het oude normaal terug was. Afstand houden, mondkapjes en QR-toegangscodes schoven we met het grootste gemak terzijde alsof er nooit sprake van was geweest. De pandemie was voorbij. Dachten we. Tot we in november te maken kregen met een avondlockdown en de terugkeer van de anderhalvemetersamenleving, het mondkapje, tijdelijke sluiting van sectoren en afgelasting van tal van evenementen en activiteiten ‘vanwege corona’. En ja, ook het thuiswerken werd weer de norm evenals digitaal vergaderen.

Voor het tweede jaar achtereen vroeg de coronapandemie het uiterste van de samenleving. De coronasteunpakketten van de provincie Flevoland voor bijvoorbeeld de culturele sector kwamen dan ook als geroepen. Het initiële steunpakket voor de sportsector was zo snel uitgeput, dat Provinciale Staten ook een tweede tranche beschikbaar stelde. Goed om te merken is dat de Flevolandse economie ondanks de pandemie robuust bleek. Afgelopen jaar kwamen er 4250 banen bij.

De nieuwsrubrieken werden vorig jaar niet alleen gevuld met coronaberichten, maar ook met items over de kabinetsformatie. Die duurde en duurde en werd de langste kabinetsformatie uit de Nederlandse geschiedenis.

Kort na de Tweede Kamerverkiezingen sloegen de zes gemeenten, de provincie en het waterschap de handen ineen voor het manifest 'Wij zijn Flevoland'. Het is ons aanbod aan Nederland om in Flevoland (landelijke) opgaven (regionaal) aan te pakken. Het manifest vormde de aanzet voor Samen maken we Flevoland en de gesprekken met het Rijk. Samen komen we verder dan alleen. We kunnen en willen in Flevoland veel bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland, maar niet alles kan. Ook bij ons is het dringen om de ruimte en de middelen zijn schaars. Niettemin zijn wij bij uitstek een versnellingsregio voor toekomstgericht en duurzaam bouwen en verbouwen. In Flevoland bouwen we aan een complete samenleving. Waar we samen werken aan een duurzame en gezonde toekomst voor jong en oud. Waar het goed wonen, werken en recreëren is.

We zoeken als Flevoland de samenwerking op. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dat de beste aanpak is van de grote maatschappelijke vraagstukken waarmee we te maken hebben. Die houden immers steeds minder op bij de provinciegrenzen. Dus hebben we binnen de provincie de handen ineen geslagen, maar doen we tevens actief mee in de MetropoolRegio Amsterdam, de Regio Zwolle, de gebiedsagenda Ermelo-Harderwijk-Zeewolde en het Deltaplan Noordelijk Nederland.

In eigen huis hebben we mooie voorbeelden van samenwerking tussen onze beide Staten. In het kader van bestuurlijke vernieuwing hebben Gedeputeerde Staten (GS) in nauwe dialoog met Provinciale Staten (PS) samengewerkt aan een kaderdocument nieuw economisch beleid inclusief een helder geformuleerde vervolgopdracht van PS aan GS.
Met de vaststelling van 'RES 1.0', maar ook het 'Actieplan Biodiversiteit', de 'Bossenstrategie' en het 'Programma Ruimte en Mobiliteit' 1 heeft de provincie afgelopen jaar haar verantwoordelijkheid gepakt om ons mooie Flevoland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk te houden. We hebben de aarde immers niet gekregen van onze ouders, maar te leen van onze (klein-)kinderen.

In 2021 is het programma 'Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering' afgerond. De migratie naar het Hybrid Cloud Datacenter is in volle voorbereiding. Hiermee is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de informatiesystemen en het moderniseren van het applicatielandschap. Belangrijke pijlers voor de digitale transformatie waarbij het datagedreven werken zowel intern als in samenwerking met andere overheden en partners een onmiskenbare rol zal spelen.

De uitvoering van het coalitieakkoord Flevoland - Ruimte voor de toekomst is in 2021 verder op stoom gekomen. Net zo onverwacht als stikstof en de pandemie in de voorbije jaren opdoken als belangrijke maatschappelijke en politieke thema’s, geldt dat voor datacenters in 2021. De Flevolandse datacenterstrategie is in de maak en de komst van Meta, het moederbedrijf van Facebook, naar Zeewolde wist eind vorig jaar de gemoederen bezig te houden.

De pandemie, het stikstofdossier, de woningbouwopgave, maar ook de datacenterdiscussie en het energievraagstuk laten zien dat we als provincie voortdurend in beweging zijn. Dat hoort zo en dat willen we ook zijn. Dit jaar was amper twee maanden oud toen Rusland de Oekraïne binnenviel. Deze daad van agressie binnen Europa heeft ons eens te meer doen beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. In een paar weken tijd waren meer dan twee miljoen Oekraïners op de vlucht voor het geweld. Uiteraard hebben we ons in Flevoland tot het uiterste ingespannen om vluchtelingen uit Oekraïne ver van huis een veilig onderkomen te bieden.

Voor de komende jaren zien we dat we voor een aantal flinke opgaven staan. Woningbouw, energie, human capital en het perspectief voor het landelijk gebied, om er maar een paar te noemen. In de zomernota en perspectiefnota komen we hier bij u op terug. Wat nu al als een paal boven water staat is dat het vraagstukken betreft waarvoor gemakkelijke oplossingen niet te vinden zijn. Wij zien ze als een uitdaging en zetten graag onze schouders eronder.

1) Het programma Ruimte en Mobiliteit moet, na de terinzagelegging, nog worden vastgesteld door Provinciale Staten

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27