Jaarrekening

Balans (incl. toelichting)

3 Balans (incl. toelichting)

Tabel 3.1: Balans

Activa

2021

2020

Passiva

2021

2020

31 dec.

31 dec.

31 dec.

31 dec.

Immateriële vaste activa

0

0

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

 • Algemene reserve

22.523

21.291

 • Investeringen met economisch nut

27.471

28.815

 • Bestemmingsreserves

251.024

239.962

 • Investeringen met maatschappelijk nut

187.545

138.264

 • Gerealiseerd resultaat

16.310

11.075

Totaal materiële vaste activa

215.016

167.079

Totaal eigen vermogen

289.858

272.328

Financiële vaste activa

Vreemd vermogen

Kapitaalverstrekkingen aan:

Voorzieningen

29.646

33.342

 • Deelnemingen

8.127

1.427

 • Gemeenschappelijke regelingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

1.000

1.000

Leningen aan:

 • Openbare lichamen (art. 1a wet fido)

10.700

14.000

 • Deelnemingen

277

0

 • Overige verbonden partijen

9.236

8.197

Overige langlopende leningen

27

27

Totaal financiële vaste activa

29.367

24.651

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Netto-vlottende schulden looptijd < 1 jaar

 • Vorderingen op openbare lichamen

39.588

24.635

 • Overige schulden

17.743

19.002

 • Verstrekte kasgeldleningen

0

0

 • Rekening-courant verhouding Rijk

79.818

117.445

Overlopende passiva

 • Overige vorderingen

2.985

632

 • Transitorische verplichtingen

15.569

13.501

Totaal uitzettingen

122.391

142.712

 • Vooruit ontvangen doeluitkeringen

28.910

15.584

 • Overige vooruit ontvangen bedragen

780

732

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

147

2.116

Totaal overlopende passiva

45.258

29.817

Overlopende activa

 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

15.584

17.931

Gewaarborgde geldleningen

311

424

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27